Archief voor ‘Leerlingendaling’ Categorie

Veel schoolbesturen hebben te maken met leerlingendaling. PentaRho is in 18 regio’s in Nederland werkzaam (en werkzaam geweest) als procesbegeleider in het kader van de procesbegeleiding leerlingendaling. Één van die regio’s betreft het primair onderwijs in Zuidoost- Friesland (Opsterland, Oost- en Weststellingwerf). (meer…)

Op 17 januari 2017 is het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs aangeboden aan de Tweede Kamer. De wet maakt het voor schoolbesturen gemakkelijker om oplossingen toe te passen in gebieden met leerlingendaling. In het wetsvoorstel staat ook dat bij een fusie of sluiting van een school, de ouders en het personeel altijd vooraf moeten worden geraadpleegd voordat de medezeggenschapsraad instemt met een fusie of positief adviseert bij een sluiting. Penta Rho is in 15 regio’s betrokken als regionaal procesbegeleider leerlingendaling…

OCW heeft opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor bekostiging van een regionale procesbegeleider leerlingendaling. Dit betekent dat schoolbesturen (vo en po) die te maken hebben met krimp, nog tot 30 november aanstaande een aanvraag kunnen indienen. Met de regeling wil OCW samenwerking tussen schoolbesturen in krimpende regio’s tot stand brengen. Het beoogde resultaat van de procesbegeleiding is een meerjarig voorzieningenplan met een goede balans van vraag en aanbod op de lange termijn. Voorwaarde is dat minimaal 2 schoolbesturen en 2 gemeenten…