Disclaimer

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Penta Rho zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Penta Rho stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies voor concrete situaties. De website wordt door Penta Rho met continue zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Penta Rho aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Penta Rho bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Penta Rho worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Penta Rho. Penta Rho geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Penta Rho en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Penta Rho niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar de website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Penta Rho slecht verdraagt met de naam en reputatie van Penta Rho, haar diensten, producten of de inhoud van de website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Penta Rho en het gebruik daarin is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Scroll naar boven