10 tips voor het succesvol invoeren van andere schooltijden

Meer dan de helft van alle basisscholen werkt op dit moment met een ander schooltijdenmodel dan het traditionele model. Dat blijkt uit cijfers van DUO. Veel scholen oriënteren zich bovendien op de mogelijkheden om over te stappen op andere schooltijden.

10 tips voor het succesvol invoeren van andere schooltijden

Zo’n 15 procent van de scholen met traditionele schooltijden wil in het nieuwe schooljaar al gaan werken met een ander schooltijdenmodel.

Het veranderen van schooltijden is een intensief proces. Het kost tijd. Vooral omdat er zoveel partijen (leerkrachten, ouders, directie, MR, de BSO) bij betrokken zijn. Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? De top 10 voor u op een rijtje.

1. Formuleer visie en doelen

Om straks een gedegen besluit te kunnen nemen is het belangrijk vooraf een visie op andere schooltijden op te stellen en de doelen voor uw school te formuleren.

2. Onderzoek alle opties

Het invoeren van andere schooltijden kan de onderwijskundige visie van de school versterken. Dit is niet voor iedere school het geval. Door onderzoek te doen naar de voor- en nadelen en mogelijkheden krijgt u inzicht of een ander model past bij de school.

3. Communiceer helder en tijdig

Wees helder en transparant over de inhoud, het tijdspad en doel van het onderzoek naar andere schooltijden. Neem alle betrokkenen mee in het proces; ouders, medewerkers, directie en MR en houd ze steeds op de hoogte van de vorderingen. Dit zorgt voor betrokkenheid en draagvlak.

4. Raadpleeg het team

Bespreek de verschillende modellen, en de voor- en nadelen ervan, met het team. Zo krijgt uw team inzicht in de effecten van een mogelijke invoering. Vraag hen vervolgens naar hun mening en voorkeursmodel.

5. Licht ouders goed voor en peil hun mening

Een school is volgens de Wet medezeggenschap op scholen (2017) verplicht de ouders te raadplegen over de mogelijke invoering van andere schooltijden. Licht eerst de ouders uitgebreid voor over de mogelijkheden, de voor- en nadelen van verschillende modellen en de gevolgen op schoolniveau. Daarna kunnen ouders een onderbouwde mening geven.

6. Betrek en werk samen met partners

Verandering van de schooltijden kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de BSO of sportverenigingen. Betrek deze partijen in het onderzoek. Onderzoek samen wat de effecten zijn van andere schooltijden en overleg over het mogelijk afstemmen van de tijden op elkaar.

7. Houd rekening met de cao

In de cao PO staan verschillende regels die een rol spelen bij andere schooltijden. Denk aan de aanstelling van medewerkers en het werktijdenbesluit, onder andere de pauzeregeling. Het is belangrijk de invoering van andere schooltijden voor het personeel goed te regelen.

8. Maak een zorgvuldige urenberekening

De invoering van andere schooltijden heeft gevolgen voor de onderwijstijd van de leerlingen. Het maken van een urenberekening is een essentiële stap om alles in kaart te kunnen brengen en hierop in te kunnen spelen.

9. Betrek de MR in het proces

De MR moet volgens de Wet medezeggenschap op scholen (2017) instemmen met het nieuwe schooltijdenmodel. Wanneer de MR goed betrokken is, is de kans op instemming aanzienlijk groter. De MR neemt ook de mening van het team en de ouders mee in het besluit. Dit benadrukt de noodzaak van punt 4 en 5.

10. Kom tot een degelijk besluit

Er zijn altijd voor- en tegenstanders in een dergelijk proces. Alleen wanneer u het traject zorgvuldig (oriënteren, informeren, besluiten) doorloopt, kunt u het genomen besluit de komende jaren verantwoorden en uitleggen.

Tot slot: zoek de juiste ondersteuning

Bij de invoering van andere schooltijden moet het onderzoek, de communicatie en de besluitvorming zorgvuldig verlopen. Dit vraagt om kennis van zaken en objectiviteit. Als u hierbij ondersteuning kunt gebruiken, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. In het ‘andere schooltijden traject’ bieden wij een helpende hand, ontzorgen we, delen wij onze kennis en expertise, gaan wij samen met u op zoek naar het beste model en beschrijven we het proces in een zorgvuldige rapportage.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u op deze pagina. 


'Ik wil altijd opnieuw kunnen beginnen'

15 september 2023

Jan Roelofs, een van de sterkhouders van Penta Rho, wordt onderworpen aan een diepte-interview. Waarbij hij na de eerste vraag het gehele gesprek overneemt.

Penta Rho nu ook in Rotterdam

08 september 2023

Vanaf 1 september is het nieuwe kantoor van Penta Rho aan de Jacques Dutilhweg 471 operationeel. Met een glimlach van oor tot oor vertellen Peter van Heerde en Patricia Osseweijer meer over deze uitbreiding in het westen van het land.

Scroll naar boven