‘Coronamodel’ versterkt vraag naar invoering van andere schooltijden

Al enkele jaren is er veel vraag naar begeleiding bij trajecten om te komen tot andere schooltijden. Vaak komt een verzoek voort uit vragen van ouders over de schooltijden: ‘Kan het ook anders?’, zorgen omtrent de begeleiding van het overblijven: ‘Kan het ook beter?’ of vanuit vragen die te maken hebben met taakbeleid, efficiency of werktijdfactoren: ‘Kan het ook makkelijker?’

‘Coronamodel’ versterkt vraag naar invoering van andere schooltijden

De vraag naar begeleiding is inmiddels explosief gestegen. Afgelopen jaar hebben veel scholen vanwege de coronamaatregelen vrij pragmatisch een model met een continurooster ingevoerd. Nu doet de vraag zich voor: ‘hoe verder?’. Is dit ‘tijdelijke’ model het meeste passende en gewenste model of zijn er nog meer mogelijkheden?

Het tijdelijk invoeren van een coronamodel heeft in ieder geval de nieuwsgierigheid vergroot, maar ook bevestigd dat een zorgvuldig proces bij zo’n veranderingstraject en een goede organisatie bij de uitvoering erg belangrijk zijn. Schoolbesturen vragen dan ook regelmatig om begeleiding bij dit traject voor al hun scholen. Dat wil niet zeggen dat op alle scholen dezelfde modellen worden ingevoerd. Gedurende het proces kan ook blijken dat het huidige model nog steeds het meest passende model is. Op dit moment zien wij wel dat bij verandering vaak wordt gekozen voor een vijf-gelijke-dagen-model; een model dat voordelen biedt voor kinderen, ouders én de school(organisatie).

Tips

Een onderzoek naar andere schooltijden vraagt om kennis van zaken over de inhoud, de schoolorganisaties en het proces. Een paar tips die wij u als schoolbestuur/-directeur in ieder geval al mee kunnen geven:  

  • Eerst informatie geven, dan pas vragen stellen. 

Er zijn scholen waar ouders en/of teamleden direct een uitgebreide vragenlijst hebben gekregen met de vraag waar hun voorkeur ligt. Niet handig. Ronald de Bie: “Ik vergelijk het proces wel eens met het kopen van een zeilboot. Ik heb daar geen verstand van. Je zult mij eerst moeten uitleggen welke keuzes/modellen er te koop zijn en welke consequenties hierbij horen, zodat ik er een mening over kan vormen. Zorgvuldige voorlichting, daar gaat het om bij de start van een nieuw traject.” 

  • Stemmen nee, raadpleging ja!

Bij verandering van schooltijden moet er een raadpleging plaatsvinden. Dat betekent dat aan ouders, maar ook aan teamleden gevraagd moet worden waar hun voorkeur ligt. Daarnaast is het verstandig nog meer informatie te vragen die relevant is voor een eventuele organisatie van een ander model. Pas aan het einde van een proces valt er een besluit. Het is dus niet ‘de meeste stemmen gelden’

Het is niet onze intentie een ander of specifiek model te ‘verkopen’, wel om scholen en ouders van A tot Z op een transparante en open manier te begeleiden gedurende het gehele proces.

  • Niet te vroeg een beslissing nemen.

Na de raadpleging moet er goed gekeken worden of het voorkeursmodel goed te organiseren valt. Pas als dat helemaal duidelijk is, valt er een beslissing; het gaat om kwaliteit! Dat kán betekenen dat er niets verandert, omdat het model organisatorisch niet uit te voeren is. Staan de lichten op groen, dan neemt de directie een besluit. Betekent dit een wijziging van de schooltijden, dan moet de MR daarmee instemmen (met de raadpleging in het achterhoofd). De oudergeleding stemt in met de schooltijden en de personeelsgeleding indirect via het werkverdelingsplan met de rusttijdenregeling. 

Het rekenmodel

In Nederland hebben we afgesproken dat leerlingen 7.520 uur les aangeboden krijgen in het primair onderwijs. Traditioneel was dat vier keer 880 uur in de onderbouw en vier keer 1000 uur in de bovenbouw. Dit mag ook anders. Veel scholen kiezen ervoor om acht keer 940 uur aan te bieden. Die transitie kan echter bijna nooit ineens. Een voorbeeld: kinderen die volgens een traditioneel model in de onderbouw gestart zijn, zouden door een wijziging later in hun schoolcarrière met minder dan 7.250 uur van school gaan (aangezien zij dan geen 1.000 uur meer in de bovenbouw aangeboden krijgen).  Deze situatie/dit hiaat vraagt bijna altijd om een tussenmodel en dus om enig rekenwerk. 

Hoe regelen we de begeleiding tussen de middag bij een continurooster?

Gelukkig zijn er al heel veel praktijkvoorbeelden. Het probleem is dat de leerkracht die ‘s middags weer voor de klas staat in principe dat stukje tussen de middag niet kan begeleiden. Die heeft recht (en terecht) op een half uur pauze. Toch zijn er vaak wel mogelijkheden om deze vorm van begeleiding binnen de organisatie goed vorm te geven, eventueel met hulp van buitenaf.  

Afhankelijk van de situatie, zien wij dat er vaak veel vragen naar boven komen:

  • Welke modellen zijn er eigenlijk en zijn ze ook allemaal haalbaar?   
  • Mag ik nu wel of geen financiële vergoeding vragen aan ouders?
  • Welk model is nu het beste voor de kinderen?
  • Hoe lang moet de tijd voor lunchen en spelen nu zijn tussen de middag?
  • Mag ik kinderen laten eten tijdens lestijd (educatief kwartiertje)?
  • Hoe zorg ik voor een model waarbij ik ook nog voldoende studiedagen heb?

Penta Rho heeft in de afgelopen jaren al ruim 150 scholen begeleid. Niet alle wensen kunnen altijd vervuld worden en het is zeker geen garantie dat elk te doorlopen traject makkelijk is. Het is ons doel alle betrokkenen op een transparante manier te betrekken en een zorgvuldig traject te doorlopen, zodat er altijd een afgewogen beslissing genomen kan worden.

Heeft u vragen over de invoering van andere schooltijden of wilt u meer informatie over onze aanpak, neem dan contact op met Ronald de Bie. Hij komt graag een keertje geheel vrijblijvend (virtueel) op bezoek. Zijn contactgegevens vindt u rechtsboven op deze pagina.  


Ruimte om [Suzanne] te zijn

26 april 2024

Of het nu gaat om huisvestingsadvies, bestuurlijke samenwerking, onderwijsvernieuwing of personele vraagstukken, de adviseurs van Penta Rho zorgen voor ruimte om te zijn. Wat ze precies doen? En hoe het werken bij Penta Rho bevalt? Dat vertellen ze zelf.

Het woord is aan Jeanet Minks

13 maart 2024

Jeanet werkt sinds 2020 als adviseur bij Penta Rho en richt zich op strategische vraagstukken, met name in het primair onderwijs. Ook is ze actief als interim-directeur en heeft ze al veel scholen mogen ondersteunen. Jeanet vertelt over haar expertises en haar mooiste projecten. 

Een IHP voor schoolgebouwen van de toekomst

28 november 2023

Het recht op goed onderwijs in moderne en passende gebouwen staat centraal in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Apeldoorn. Penta Rho heeft in nauwe samenwerking met de gemeente en alle schoolbesturen een IHP ontwikkeld voor de schoolgebouwen van de toekomst..

Scroll naar boven