Samenwerking bij krimp

Het voortgezet onderwijs blijft de komende jaren kampen met krimp. Om het onderwijsaanbod op peil te houden, móet je samenwerken. VOS/ABB en PentaRho kunnen hierbij helpen. De ervaring leert dat samenwerking vrijwel altijd lukt!

Samenwerking bij krimp

De term RPO (Regionaal Plan voor Onderwijsvoorzieningen) is een term die schoolbesturen in met name krimpregio’s inmiddels heel bekend in de oren klinkt. RPO’s gaan over alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de vraag wie, waar en onder welke omstandigheden welk soort voortgezet onderwijs mag aanbieden. Hieronder vallen de regels voor stichting, opheffing, omzetting, splitsing, verplaatsing en nevenvestigingen.

Voorzieningenplanning heeft een sterke procesmatige kant, maar kent ook belangrijke juridische aspecten. Voor VOS/ABB en Penta Rho, de organisatie die van het ministerie van OCW de opdracht heeft gekregen om partijen inkrimpgebieden bij elkaar te brengen, was dit een logische combinatie om kennis en ervaring bundelen. Penta Rho is sterk in de procesmatige kant, terwijl VOS/ABB waardevolle juridische expertise heeft. Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB: 'Wij ondersteunen graag schoolbesturen in grote trajecten over planvorming, zodat zij met elkaar een krachtig, gevarieerd en toekomstbestendig onderwijsaanbod kunnen neerzetten. Dat past bij onze visie dat er overal voor alle leerlingen goed onderwijs moet zijn.'

Focus op planning en opbrengsten

Goed onderwijs voor alle leerlingen is nadrukkelijk ook de inzet van senior adviseur bestuurlijke samenwerking Fred Ruijling van Penta Rho. Hij vertelt over een traject in Almelo, waar ook VOS/ABB een belangrijke bijdrage aan leverde.

'Er waren in Almelo drie schoolbesturen die elk een zelfstandige vmbo-vestiging hadden. Dat was gezien de afname van het aantal leerlingen niet langer houdbaar. Wat je in zulke situaties vaak ziet, is dat er eerst een vorm van concurrentie ontstaat, maar dat daarna het besef doordringt dat je niet in je eentje alle profielen in de lucht kunt houden. Dan gaat men met elkaar onderzoeken of samenwerking mogelijk is. In Almelo kozen we ervoor om met drie stichtingen in één gebouw te gaan zitten, met als doel om tot één team te komen.’ Goede procesbegeleiding met focus op planning en opbrengsten is dan essentieel, aldus Fred.

‘Wij organiseren bijeenkomsten, brengen de verschillende disciplines in kaart, kijken naar huisvesting, maar ook naar de onderwijsinhoudelijke en niet te vergeten de personele kant.’ Hij ziet dat Penta Rho en VOS/ABB elkaar goed aanvullen. In die zin dat VOS/ABB veel juridische kennis en ervaring heeft op het gebied van krimp. Voor het traject in Almelo werd de samenwerking gezocht met senior adviseur Ronald Bloemers. ‘Hij had een heel belangrijke rol bij de juridische component. Bijvoorbeeld als het ging over de samenwerkingsovereenkomst. Hoe breng je die tot stand? Wat is de rol van de medezeggenschap? Hoe zit het met de klachtenregeling? Ronald kan dat vanuit VOS/ABB vertalen in doortimmerde juridische documenten. Hij heeft als jurist echt een heel goede naam. Wij zijn dan ook heel erg blij met de samenwerking met VOS/ABB!'

Goede procesbegeleiding met focus op planning en opbrengsten is essentieel

Samenwerking en identiteit

Omdat bij samenwerking tussen middelbare scholen vaak sprake is van ontmoeting van een stichting voor openbaar onderwijs met een protestants-christelijke en/of katholieke organisatie, speelt het goed samenbrengen van verschillende identiteiten een doorslaggevende rol.

Fred ziet ook op dit gebied de duidelijke meerwaarde van de samenwerking met VOS/ABB. Senior adviseur Tamar Kopmels is expert op het gebied van identiteit en werkt goed samen met haar collega Erik Renkema van de christelijke profielorganisatie Verus. ‘Wij hebben hen benaderd om vanuit een werkgroep identiteit in Heerde en Epe samenwerking tot stand te brengen tussen een openbare en protestants-christelijke school. Bij samenwerking begint het met het respecteren van elkaars identiteit. Als dat wederzijdse respect er eenmaal is, ontstaat er vertrouwen en kun je goede afspraken met elkaar maken. Het belangrijkste is dat iedereen beseft dat je voor alle leerlingen het onderwijsaanbod in je regio zo goed mogelijk op peil moet houden. Als je dat doel voor ogen houdt, lukt het altijd!’

Bron: Magazine Naar School! Nr. 29


Begin met de eerste steen als je kathedralen wilt bouwen

26 februari 2024

Op 13 mei 2024 organiseert Penta Rho haar eerste congres. Onder het voorzichtige ‘groots denken, maar klein beginnen’, kom je snel uit bij de kathedralen. Je zou het niet zeggen, maar ook deze imposante gebouwen zijn ooit begonnen met leggen van de eerste steen.

Een IHP voor schoolgebouwen van de toekomst

28 november 2023

Het recht op goed onderwijs in moderne en passende gebouwen staat centraal in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Apeldoorn. Penta Rho heeft in nauwe samenwerking met de gemeente en alle schoolbesturen een IHP ontwikkeld voor de schoolgebouwen van de toekomst..

Opnieuw een mijlpaal; nieuwbouw Rosengaerde van start!

02 november 2023

Op woensdag 25 oktober sloegen met veel enthousiasme Margot Seip (bestuurder Rosengaerde), wethouder Andre Schuurman van de gemeente Dalfsen, acquisitiemanager Monique Tetteroo van het Bouwinvest Dutch Healthcare Fund en algemeen directeur Bob Winters van Kuiper Groep op symbolische wijze vier palen in de grond. Namens Rosengaerde is Penta Rho als procesmanager betrokke

Scroll naar boven