Taakbeleid

Vier modellen toegelicht

Binnen taakbeleid onderscheiden wij vier verschillende modellen:

  • standaard model
  • vrije model
  • gedifferentieerd model
  • schuivende panelen

Het standaard model, een veel voorkomende vorm van taakbeleid, vindt zijn oorsprong in de oude cao’s en kenmerkt zich door:

  • een vaste lesdefinitie;
  • een vaste opslagfactor;
  • 166 uur deskundigheidsbevordering.

Het vrije model is een model waarbij het team grote zeggenschap heeft. Door middel van overleg in teams wordt een gezamenlijke taaktoedeling bereikt. Dit model stelt hoge eisen aan het democratische proces (het gehele systeem is bespreekbaar) en hoge eisen aan de kwaliteit van het functioneren van het team.

Het gebruik van dit model vraagt om een aantal belangrijke voorwaarden. Het maken van goede afspraken over het proces, de verwachtingen en de opbrengsten voor het goed functioneren van dit model is noodzakelijk.

Bij gedifferentieerd taakbeleid wordt rekening gehouden met de verschillen tussen docenten, opleidingen, klassen en het niveau.

De basis van het gedifferentieerd taakbeleid is de homogene basis. Hiermee wordt de gelijksoortigheid bedoeld tussen alle afdelingen binnen de school. Deze basis is voor iedereen gelijk. Bovenop deze homogene basis is er differentiatie mogelijk.

Tot slot is het mogelijk om met schuivende panelen te werken. In dit model wordt de scheiding tussen de lessen en de schooltaken losgelaten. De normjaartaak, zoals gesteld in de cao voortgezet onderwijs, is het uitgangspunt. Daarbinnen kan worden geschoven tussen de onderdelen lessen en schooltaken.