Collega aan het woord

Marieke werkt al ruim 8 jaar voor PentaRho als senior adviseur. Opgeleid als onderwijskundige heeft ze de eerste jaren van haar carrière gewerkt bij diverse gemeentelijke overheden waarna ze in 2007 de overstap maakte naar de advieswereld.

Marieke Stevering – Rutten

Binnen PentaRho werkt Marieke op het snijvlak van organisatie en huisvesting. De afgelopen jaren is zij betrokken geweest bij diverse vraagstukken in het kader van leerlingendaling, zowel in het PO als VO. Leerlingendaling heeft naast organisatorische, financiële en personele effecten ook effecten op de huisvesting. Samenwerking tussen schoolbesturen en scholen biedt het antwoord om de effecten van leerlingendaling aan te kunnen pakken. Samen met haar collega’s heeft Marieke diverse schoolbesturen en gemeenten ondersteund om te werken aan een plan voor het behouden van een toekomstbestendig en duurzaam onderwijsaanbod.

Integrale huisvestingsplannen

Een belangrijk ander aspect van Marieke’s werkzaamheden, is het opstellen van integrale huisvestingsplannen (IHP’s). Gemeenten en schoolbesturen hebben steeds vaker de behoefte om op een meer planmatige wijze invulling te geven aan onderwijshuisvesting. Met het opstellen van een IHP wordt door de gemeente en schoolbesturen invulling gegeven aan de verwachte wettelijke plicht.

Bij het opstellen van IHP’s hanteren we het uitgangspunt dat huisvesting van scholen nooit een doel op zich is, maar een belangrijk middel is om het bereiken van inhoudelijke doelstellingen te ondersteunen. Een proces om te komen tot een IHP start dan ook altijd met een verkenning op inhoudelijke thema’s. Dit doen we samen met de gemeente en schoolbesturen. Vanuit de verbinding tussen onderwijs en opvang is ook het betrekken van kinderopvangorganisaties in deze fase van belang.

Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:
• doorgaande leer- en ontwikkelingslijn 0-13 jaar (of tot 18 jaar);
• passend onderwijs;
• verbinding tussen onderwijs en jeugd- en welzijnsbeleid;
• verbinding tussen onderwijs en sport;
• leefbaarheid en spreiding;
• duurzaamheid (opgave klimaatakkoord).

Parallel aan deze inhoudelijke verkenning, brengen we de bestaande huisvestingssituatie in beeld. Dit kan door een schouw van gebouwen, maar ook door het analyseren van al aanwezige informatie zoals conditiemetingen en meerjarenonderhoudsplannen. Ook de functionaliteit van de gebouwen komt hierbij aan de orde.

Vervolgens worden de gezamenlijke inhoudelijke doelstellingen getoetst aan de bestaande huisvestingssituatie. Hierdoor ontstaat zicht op de discrepantie tussen inhoud en huisvesting en daarmee op de vraagstukken die er zijn bij de verschillende scholen. Vervolgens wordt in een aantal sessies onderzocht welke scenario’s mogelijk zijn om de huisvesting zo te realiseren dat het bijdraagt aan en past bij de inhoudelijke doelstellingen. In gezamenlijkheid proberen we vervolgens tot voorkeursscenario’s en prioritering te komen.

Een volgende stap is uiteraard de financiële vertaling van de voorkeursscenario’s. Welke bijdrage wordt van de gemeente verwacht en welke bijdrage kunnen de schoolbesturen (binnen hun wettelijke mogelijkheden) doen?

Het resultaat van dit proces is een gezamenlijk gedragen IHP dat alle partijen richting en perspectief geeft voor de komende 15 jaar.