Archief voor ‘Personele vraagstukken’ Categorie

Er is al zoveel gezegd en geschreven over de nieuwe AVG, maar in de praktijk valt het niet mee om alles goed te regelen. Veel schoolbesturen worstelen dan ook nog flink met de nieuwe privacyregels. Voldoen aan de AVG kost immers veel tijd. Heeft u nog behoefte aan ondersteuning op maat? Schakel dan PentaRho in. Duidelijk is dat er voor onderwijsorganisaties heel wat bij komt kijken. Zo moet u zich als schoolbestuur afvragen: of alle directeuren en leerkrachten goed op…

Passend onderwijs: besturen zijn druk met de governance-structuur, in de praktijk zoekt het veld de verbinding  Wie kan erop tegen zijn dat leerlingen in hun eigen omgeving en met passende ondersteuning onderwijs kunnen genieten? En dat als het echt niet past, er een (nog) meer gespecialiseerde setting voorhanden is? Zo ingewikkeld is het toch niet om dit met elkaar na te streven? Dat de politiek heeft besloten dit door middel van een lumpsum te doen, is een gegeven. En zo…

Negentien schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Gelderland en Utrecht werken de komende jaren samen in het Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland-Utrecht. Op woensdag 17 januari 2018 ondertekenen zij de officiële samenwerkingsovereenkomst. Het uitgangspunt van deze krachtenbundeling is goed werkgeverschap. De schoolbesturen willen gezamenlijk werkgelegenheid behouden, kwaliteit van het personeel vergroten, instroom van jonge leerkrachten bevorderen en mobiliteit stimuleren. Het RTC beschikt over een vervangingspool bestaande uit een vaste en een flexibele schil van vervangers. Deze vervangers worden op de…

De minister voor basis- en voorgezet onderwijs heeft middelen beschikbaar gesteld voor schoolbesturen/ basisscholen, zodat zij inzicht kunnen krijgen in de manier waarop werkdruk in het onderwijs verlicht kan worden. Doel is om tot daadwerkelijke werkdrukverlichting te komen. Elk bestuur kan voor 1 school een subsidie-aanvraag indienen. De subsidie bedraagt maximaal € 8.000,--. De aanvraag bestaat in ieder geval uit een plan van aanpak en een begroting en kan met behulp van een digitaal aanvraagformulier ingediend worden. Zodra de subsidie toegekend wordt, zal er…

Er wordt veel gesproken over het gebrek aan financiële middelen in het onderwijs. Er moet geld bij. Dat is ook zo. Van schoolbesturen mag echter ook worden verwacht dat zij het geld dat zij wel krijgen effectief en efficiënt inzetten.  Waar de ene basisschool een wachtlijst heeft, staan er in de andere school lokalen leeg. Onnodig, vindt Henk Norder. Benieuwd naar het hele opiniestuk van Henk in De Stentor, klik dan hier. In navolging op het opiniestuk plaatste De Stentor…

Veel schoolbesturen hebben te maken met leerlingendaling. Uit de bevolkingsprognoses blijkt dat ook de komende jaren de krimp in Nederland op grote schaal doorzet. In sommige delen van ons land bedraagt de krimp de komende 15 jaar meer dan tien procent. Dat deze krimp ook in de nabije toekomst grote gevolgen zal hebben voor het onderwijs, staat buiten kijf. PentaRho is in 18 regio’s in Nederland werkzaam in het kader van de procesbegeleiding leerlingendaling. Met schoolbesturen en gemeenten wordt gewerkt aan…

Het aantal beschikbare vervangers voor het primair onderwijs is fors afgenomen, onder andere als gevolg van de Wet werk en zekerheid. In het hele land wordt daarom het lerarentekort steeds actueler. Dat is een van de bevindingen uit de quickscan ‘Vervanging geregeld’ die PentaRho onlangs heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Het doel van de quickscan was in beeld te brengen hoe de Wwz in de praktijk ervaren wordt en welke factoren hierbij relevant zijn.  Gelet op de…

Verschil van inzicht komt in alle geledingen van het onderwijs voor. Soms leidt dit tot een verstarring van de verhoudingen of zelfs tot conflicten. Passend onderwijs, een IHP of regionale samenwerking in verband met leerlingendaling; onderwerpen waarbij de gemoederen soms hoog oplopen. Vaak slagen de partijen erin om, samen met een onafhankelijk procesbegeleider, tot een oplossing te komen. Lukt dit écht niet, dan kan mediation een oplossing zijn. PentaRho krijgt in de dagelijkse praktijk geregeld met tegengestelde belangen te maken.…

De verwachting is dat zeer binnenkort de wet ‘bevordering mediation’ wordt aangeboden voor behandeling in de Tweede Kamer. Ook het onderwijs moet zich op de komst van deze wet voorbereiden, vindt Frans Spekreijse, gecertificeerd mediator, voorzitter van de Vereniging Mediators bij de Overheid en bestuurslid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Vrijdagochtend 24 maart hoort u tijdens de expertmeeting 'Mediaton in het onderwijs' wat de consequenties van deze wet voor het onderwijs zijn.  (meer…)

Bestuurlijke samenwerking blijkt steeds vaker hét antwoord op dalende leerlingenaantallen. Dat bewijst ook Personeelscluster Oost Nederland, een samenwerkingsverband van 35 schoolbesturen. Met het project ‘PON in beweging’ slaagde PON erin gedwongen ontslagen te voorkomen en mensen in beweging te krijgen én te laten werken aan loopbaanperspectief. Op donderdag 26 januari organiseerde PON een congres ‘Loopbaanperspectief in het primair onderwijs’ voor directeuren, bestuurders en beleidsmakers. [titleblock size="h2"]Oplossing voor boventalligheid[/titleblock] Penta Rho-adviseur Fred Ruijling stond aan de wieg van het project ‘Pon in…