Rekenmodel vastgoedbeheer

Penta Rho heeft een rekenmodel ontwikkeld voor gemeenten, schoolbesturen en overige organisaties die hun huisvesting voor langere termijn goed op orde willen hebben. Het rekenmodel geeft financieel-economisch inzicht in de huidige situatie en biedt uitzicht op het gebouwenbestand met de bijbehorende planning en kosten. Deze uitkomsten zijn te gebruiken bij het doorberekenen van verschillende scenario’s. Hiermee kom je in controle.

Mogelijkheden van het rekenmodel

 • Door ‘harde’ cijfers zoals leerlingen-/ kindprognoses, capaciteit, exploitatiegegevens en boekwaardes in te voeren, maakt het model onder andere per object (bijvoorbeeld schoolgebouw) inzichtelijk wat de investeringen, kostprijs per vierkante meter en bezetting per gebouw zijn. Deze output wordt ineengezet in een planning voor de komende decennia.
 • Het rekenmodel kan ook gebruikt worden om te bepalen hoe een bepaalde financiële doelstelling zoals een maximaal bedrag per vierkante meter of per leerling/ kind behaald kan worden.
 • Het model wordt vaak gebruikt om een businesscase op te stellen voor een Integraal of Strategisch Huisvestingsplan.
 • Het model biedt ook de mogelijkheid om de financiële grondslag voor een doordecentralisatie te berekenen.

Om het rekenmodel efficiënt in te zetten, worden de volgende stappen gezet.

Stap 1

Invoeren van basisgegevens

We gaan eerst met u in gesprek om te bepalen voor welk doel het rekenmodel ingezet wordt. Vandaaruit bepalen wij welke informatie nodig voor het model. Gegevens die we sowieso nodig hebben zijn bijvoorbeeld leerlingenaantallen, prognoses, capaciteit van de gebouwen, MJOP, exploitatie en (verloop van) de boekwaarde van het gebouw. Aan de hand van deze basisgegevens wordt de huidige stand van zaken inzichtelijke gemaakt inclusief de continuering en een ‘scoring’ van de panden middels een dashboard.

Het resultaat van deze stap is inzicht in de huidige stand van zaken

Stap 2

Maatregelen/plan inventariseren

Op basis van de huidige situatie worden op hoofdlijnen maatregelen in beeld gebracht om ervoor te zorgen dat alle scholen en objecten op de lange termijn op het gewenste niveau komen of blijven. De maatregelen per school of object worden aan de hand van de volgende elementen geïnventariseerd:

 • Leerlingenprognoses: is er sprake van groei of krimp? Sluit de school qua omvang goed aan bij de huidige gebouwcapaciteit?
 • In relatie tot voorgaande, is er sprake van reshuffling (bijvoorbeeld door Passend Onderwijs) of is er anderszins sprake een geografische wijziging op termijn?
 • Op welke momenten zijn majeure aanpassingen gewenst per object, zoals functioneel, renovatie of vervangende nieuwbouw. Is daarbij sprake of behoefte aan (gedeeltelijke) sloop en tijdelijke huisvesting. Heeft de majeure aanpassing een structureel positief effect op de exploitatielasten en wat zijn deze dan?
 • Het verduurzamen/circulair maken van de panden.

Resultaat van deze stap is inzicht in de mogelijke maatregelen per object

Stap 3

Doorreken van objecten en portefeuille naar scenario’s

Bij deze stap wordt het totale pakket aan maatregelen doorgerekend. Hierbij worden de kosten van de maatregelen inzichtelijk gemaakt. Door de maatregelen op objectniveau door te rekenen worden de volgende aspecten inzichtelijk gemaakt:

 • Kostprijs per leerling of per m2 (ook mogelijk voor de gehele portefeuille).
 • In hoeverre structurele dekkingsmiddelen de kosten voor de maatregelen dekken.
 • Financieringsbehoefte per jaar voor de komende decennia.
 • Effect voor de meerjaren begroting van de organisatie.

Bij het doorrekenen kunnen de uitgangspunten worden aangepast naar de wens en de situatie van de opdrachtgever. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Planning en tempo van de maatregelen met het oog op de kasstroom en exploitatie.
 • Bandbreedte en aannames van prognoses, bouwkosten, rente en indexaties om voldoende marge in te bouwen voor toekomstige ontwikkelingen.
 • Daadwerkelijk gebruik van een object ten opzichte van de ruimtebehoefte per object, schoolbestuur en portefeuille.

Resultaat van deze stap in inzicht en uitzicht op de consequenties van de verschillende maatregelen. Nadat er verschillende scenario’s zijn afgewogen, komen we tot een voorkeursscenario.

Stap 4

Uitwerken businesscase

In deze stap wordt het voorkeursscenario uitgewerkt tot een businesscase waarin de aandachtspunten en randvoorwaarden helder zijn geworden. De aanpak van de opdrachtgever om tot een haalbare oplossing te komen, krijgt financieel-economisch vorm en inhoud.

Resultaat van deze stap is een uitgewerkte businesscase

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Bert Kampman

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Bert Kampman is de adviseur die u moet hebben.

Enkele projecten
Met ruimte om te zijn.

Wilt u op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op onze nieuwsbrief om niks te missen.

Scroll naar boven