Handleiding Rekenmodel

Om het rekenmodel efficiënt in te zetten, worden de volgende stappen gezet.

Stap 1: invoeren van basisgegevens

We gaan eerst met u in gesprek om te bepalen voor welk doel het rekenmodel ingezet wordt. Vandaaruit bepalen wij welke informatie nodig voor het model. Gegevens die we sowieso nodig hebben zijn bijvoorbeeld leerlingenaantallen, prognoses, capaciteit van de gebouwen, MJOP, exploitatie en (verloop van) de boekwaarde van het gebouw. Aan de hand van deze basisgegevens wordt de huidige stand van zaken inzichtelijke gemaakt inclusief de continuering en een ‘scoring’ van de panden middels een dashboard.

Resultaat van deze stap is inzicht in de huidige stand van zaken

Om het rekenmodel efficiënt in te zetten, worden de volgende stappen gezet.

Stap 1
Invoeren van basisgegevens

We gaan eerst met u in gesprek om te bepalen voor welk doel het rekenmodel ingezet wordt. Vandaaruit bepalen wij welke informatie nodig voor het model. Gegevens die we sowieso nodig hebben zijn bijvoorbeeld leerlingenaantallen, prognoses, capaciteit van de gebouwen, MJOP, exploitatie en (verloop van) de boekwaarde van het gebouw. Aan de hand van deze basisgegevens wordt de huidige stand van zaken inzichtelijke gemaakt inclusief de continuering en een ‘scoring’ van de panden middels een dashboard.

Resultaat van deze stap is inzicht in de huidige stand van zaken

Stap 2
Maatregelen/plan inventariseren

Op basis van de huidige situatie worden op hoofdlijnen maatregelen in beeld gebracht om ervoor te zorgen dat alle scholen/objecten op de lange termijn op het gewenste niveau komen of blijven.

De maatregelen per school/object worden aan de hand van de volgende elementen geïnventariseerd:

 • Leerlingenprognoses: is er sprake van groei of krimp? Sluit de school qua omvang goed aan bij de huidige gebouwcapaciteit?
 • In relatie tot voorgaande, is er sprake van reshuffling (bijvoorbeeld door Passend Onderwijs) of is er anderszins sprake een geografische wijziging op termijn?
 • Op welke momenten zijn majeure aanpassingen gewenst per object, zoals functioneel, renovatie of vervangende nieuwbouw. Is daarbij sprake of behoefte aan (gedeeltelijke) sloop en tijdelijke huisvesting. Heeft de majeure aanpassing een structureel positief effect op de exploitatielasten en wat zijn deze dan?
 • Het verduurzamen/circulair maken van de panden.

Resultaat van deze stap is inzicht in de mogelijke maatregelen per object

Stap 3
Doorreken van objecten en portefeuille naar scenario’s

Bij deze stap wordt het totale pakket aan maatregelen doorgerekend. Hierbij worden de kosten van de maatregelen inzichtelijk gemaakt.

Door de maatregelen op objectniveau door te rekenen worden de volgende aspecten inzichtelijk gemaakt:

 • Kostprijs per leerling of per m2 (ook mogelijk voor de gehele portefeuille).
 • In hoeverre structurele dekkingsmiddelen de kosten voor de maatregelen dekken.
 • Financieringsbehoefte per jaar voor de komende decennia.
 • Effect voor de meerjaren begroting van de organisatie.

Bij het doorrekenen kunnen de uitgangspunten worden aangepast naar de wens en de situatie van de opdrachtgever. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Planning en tempo van de maatregelen met het oog op de kasstroom en exploitatie.
 • Bandbreedte en aannames van prognoses, bouwkosten, rente en indexaties om voldoende marge in te bouwen voor toekomstige ontwikkelingen.
 • Daadwerkelijk gebruik van een object ten opzichte van de ruimtebehoefte per object, schoolbestuur en portefeuille.

Resultaat van deze stap in inzicht en uitzicht op de consequenties van de verschillende maatregelen. Nadat er verschillende scenario’s zijn afgewogen, komen we tot een voorkeursscenario.

Stap 4
Uitwerken businesscase

In deze stap wordt het voorkeursscenario uitgewerkt tot een businesscase waarin de aandachtspunten en randvoorwaarden helder zijn geworden. De aanpak van de opdrachtgever om tot een haalbare oplossing te komen, krijgt financieel-economisch vorm en inhoud.

Resultaat van deze stap is een uitgewerkte businesscase

Enthousiast?

Wil jij samen met ons bouwen aan een duurzame toekomst? Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief met cv. Deze kun je mailen naar [email protected], t.a.v. Sandra van Hunen of via de knop 'Solliciteer'. Ook als je nog vragen hebt, horen we dat graag.

Enkele projecten
Met ruimte om te zijn.

Nieuws, blogs
en actualiteiten.

Wilt u op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op onze nieuwsbrief om niks te missen.

Scroll naar boven